Dâu Chế dục

Dược thảo: Dâu chế dục

Bản tài liệu này cung cấp các dữ kiện căn bản về loại thảo mộc chasteberry như: Tên gọi, cách sử dụng, phản ứng phụ, và những nguồn để tìm thêm dữ kiện. Chasteberry là trái của cây chaste, một